Typ av ansökan

Välgörenhet
Bidrag för ovannämnda ändamål
– ges endast till stiftelser, föreningar och sammanslutningar
– skall väsentligen avse stöd till barn- och ungdomsverksamhet men även andra allmännyttiga ändamål kan erhålla bidrag
I princip lämnar stiftelsen bidrag endast till riksorganisationer.


Litterär verksamhet
Bidrag till litterär verksamhet på skönlitteraturens eller populärvetenskapens område kan lämnas för
– kvalificerade studier som kommer att redovisas i bok- eller artikelform
– projekt, för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat motivera behovet därav)
– insamling av dokument eller arkivstudier
– projekt, företrädesvis av engångsnatur, i sällskap och föreningar


Forskning
Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning tilldelas forskare för viss i ansökan angivet forskningsändamål. Bidrag kan endast avse mindre kostsamma forskingsuppgifter. Bidrag till medicinsk forskning/projekt medges ej. Bidrag till juridisk forskning ges endast i undantagsfall.
OBS! Vid ansökan skall fogas aktuellt och informativt intyg från handledare. Söks bidrag till flerårigt forskningsarbete, för vilket sökande hos stiftelsen ämnar begära ytterligare anslag, skall detta anges i planen för bidragsändamålet. Skall forskningsarbete utföras vid viss institution anges denna. Därvid erfordras institutionsföreståndarens skriftliga tillstyrkan, vilken skall bifogas framställningen.

Intyg från forskarhandledare resp. institutionsföreståndare bör i flesta fall rymmas på en A4 sida, men ändå innehålla information om projektets (forskningens, resans, utrustningens etc.) relevans för såväl forskningsfältet och institutionens målsättning som omdöme om sökandens lämplighet.

Efter slutförda forskningsuppgifter skall den institution eller motsvarande där vederbörande arbetar erbjudas att övertaga instrument, datorer och andra apparater. För deltagande i kongresser, konferenser och liknande lämnas bidrag endast i sådana fall där sökanden aktivt medverkar i form av t.ex. föredrag, eget seminarium eller demonstration.

Konstnärlig verksamhet
Bidrag till konstnärlig verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar.
Till enskilda personer lämnas bidrag för
- studier efter grundläggande konsthögskolestudier
- konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete
- studier i utlandet när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet
- projekt för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat men tydligt beskriva/motivera behovet därav)
- projekt, företrädesvis av engångsnatur, i grupper och föreningar
Bidrag lämnas inte till utställningar
Den sökande skall till ansökan digitalt bifoga exempel på sitt konstnärliga arbete.

Musikalisk verksamhet
Bidrag till musikalisk verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar.
Till enskilda personer lämnas bidrag för
- studier efter grundläggande musikhögskolestudier
- musikalisk forskning/musikaliskt utvecklingsarbete
- studier i utlandet när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet
- projekt för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat men tydligt beskriva/motivera behovet därav)
- projekt, företrädesvis av engångsnatur, i grupper eller föreningar.
Musikstuderande kan undantagsvis beviljas bidrag till instrument.
Enskilda sökande skall till ansökan digitalt bifoga referens som uttalar sig om dig som musiker eller om projektet.

Studier
Studier och vidareutbildning
Bidrag ges endast för kortare studieperioder.
Bidrag till utlandsstudier beviljas endast när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet.
Bidrag beviljas inte
– för grundutbildning vid universitet eller högskola
– när statliga studielån eller studiemedel kan erhållas

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå
För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.
Sökande skall vid ansökan bifoga senaste betygsavskrifter/studieplan, om det gäller omyndig, föräldrarnas inkomstförhållanden.

Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C