REDOGÖRELSE

SKALL INSÄNDAS ELEKTRONISKT TILL haxsonj@handelsbanken.se.

Den som kommit i åtnjutande av bidrag skall till senast den 31 december året efter det bidrag beviljats till stiftelsen avge redogörelse, vilken skall innehålla;

1. Ange alltid ansökans nummer

2. Redogörelse över vunna resultat som beskriver ändamålet.
(Om bidrag lämnats till kurser skall betyg/intyg efter avslutad kurs alltid lämnas)

3. Redovisning av medlens användning (skicka inte in kvitton, gör en uppställning /precisera hur bidraget använts)

Redogörelse får inte insändas tillsammans med ny ansökan.
Det är viktigt att redovisning och redogörelse inges inom utsatt tidsram. Varje år går många sökande miste om bidrag beroende på att tidigare bidrag ej redovisats i tid. Styrelsen kan, om sökande i skriftlig ansökan anför godtagbara skäl, medge uppskov med ingivandet av redogörelse.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsförvaltning: 070-662 05 05